Terapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut

Psykoterapi

Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Stresshantering, Föräldra- barnterapi

Integrativ terapi


Jag erbjuder en integrerad terapiform baserat på affektfokuserad psykodynamisk terapi, AFT, kognitiv beteendeterapi, KBT och familjeterapi. 

 

PDT - Psykodynamisk psykoterapi

En psykoterapiform som fokuserar på att utforska och förstå det omedvetna och dess påverkan på beteende och känslor. Tidigare erfarenheter kan ha effekter på måendet idag. Samspelet i tidigare erfarenheter kan göra att det blir svårigheter i nutid som man kan vara helt omedveten om. Genom att få insikt om sig själv och andra människor är det möjligt att få en förståelse och förmåga till egna förändringar. 

 

AFT - Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi

AFT är en psykoterapiform som inriktar sig på att utforska och förstå känslors betydelse och påverkan. Omedvetna inlärda mönster kan skapa problem i nuet. Genom att fokusera på känslor och relationer syftar terapin till att skapa en djupare medvetenhet, hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Tillsammans identifierar vi tankar, känslor och beteenden och vilken funktion dessa har i nuet. Genom att närma sig affekter som är svåra att hantera och kan skapa starka känsloreaktioner eller ett undvikande av känslor så medvetengör terapiformen dessa svårigheter. Tillsammans hanterar vi svårigheter och bryter gamla omedvetna mönster och förstår starka känsloreaktioner. 

 

KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT är en effektiv terapiform som fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som påverkar vårt välmående. Genom att utforska sambandet mellan tankar, känslor och beteenden syftar terapin till att utveckla mer konstruktiva och positiva sätt att hantera utmaningar.

KBT handlar mestadels om att hantera nuet och framåt. Vi tittar bakåt för att förstå uppkomsten, samtidigt som fokus ligger på förändring av tankar, beteende och känslor.


Familjeterapi - Systemteori

Familjeterapi bygger på att allt hör ihop och att vi alla påverkas av allt och alla runt omkring oss. Genom att skapa förståelse på min påverkan på andra och andras påverkan på mig kan man börja sortera och utveckla nya förmågor att hantera svåra situationer. I familjeterapi ser man individen som en del i ett system, där alla delar påverkas.

Krissamtal


När livet känns mörkt. 

En del händelser skakar vår världsbild. En olycka, en sjukdom, skilsmässa, övergrepp eller närståendes död.


Har något akut hänt och du eller ni är i behov av att prata och sortera känslor, hantera situationen och få möjlighet att bearbeta händelsen så finns det möjlighet till krissamtal och krishantering. Gemensamt utgår vi från din situation och du får utrymme att i din takt berätta och bearbeta upplevelsen.


Krissamtal, Kris, Stödsamtal, Trauma, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Stresshantering, Traumabehandling, CPP, Child Parent Psychotherapy
Krissamtal, Kris, Stödsamtal, Trauma, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Stresshantering, CPP,

Stresshantering

Stresshantering, Samtalsterapeut, Samtalsterapi,


Stresshantering, Samtalsterapeut, Samtalsterapi,

Terapi med fokus Stresshantering


Snurrar vardagens ekorrhjul för fort? 

Är du på väg in i väggen? Eller är du redan utbränd och har utmattningssyndrom?


Stress kan orsaka många olika fysiska symtom som egentligen är psykiska.


Här får du hjälp och stöd att hantera livet och stressen som just du står inför. Unna dig själv en stunds reflektion och hjälp dig själv att hitta hållbara lösningar i vardagen.


Samtalen har fokus på stresshanteringsverktyg som passar just dig och dina förutsättningar. Gemensamt skapar vi en plan för att du ska kunna hantera stressen.Parterapi

Samtal med fokus på relation och kommunikation.

Hos varje par finns det saker som behöver belysas och tas om hand om.

Ibland behöver paret stöd och hjälp att kommunicera för att få en bättre relation eller att komma ur en kris eller kunna hantera en konflikt. 

Parterapi är ett sätt att reda ut svårigheter. 

Föräldrastöds-

samtal


Skapa ett tryggt föräldraskap och ett ”nytt sätt” att vara runt ditt barn, där du kan skapa harmoni i familjen och skapa en trygg anknytning.


En del av familjeterapi är föräldrastöd där det är fokus på barnens behov och hur du som förälder kan ge de bästa förutsättningarna för barnet /barnen. Genom din föräldraförmåga kan du öka dina kunskaper och omsätta dessa till färdigheter som sedan kan användas i vardagen. Vi fokuserar på barnets behov och dina tankar om dig själv som förälder och dina utmaningar i föräldraskapet.


Jag utgår alltid ifrån det som fungerar i föräldraskapet och att stärka det. Tillsammans hjälps vi åt med hantering av negativt beteende och vad som krävs för att vända det. Jag hjälper er att hitta vad barnets behov är just nu och hur ni som föräldrar ska hantera detta för att stärka er relation i framtiden och hjälpa barnet att utveckla en god självkänsla. Genom att hjälpa barnets självkänsla stärker du även din föräldraroll och din självkänsla i föräldraskapet.


Barn i behov av särskilt stöd är ibland extra utmanande och jag kan utifrån många års erfarenhet hjälpa er med att hitta en familjestruktur som fungerar i er familj. Jag arbetar även här utifrån barnets behov och stärker det som fungerar. Samtidigt hjälper jag er att sortera vad som behöver prioriteras när det gäller att hantera negativt beteende utifrån ett lågaffektivt bemötande och specialpedagogiska förutsättningar.


Föräldrastöd, Familjesamtal, Familjeterapi, Samtalsterapeut, Samtalsterapi, Familjeterapeut, Stresshantering, Föräldra- barnterapiTerapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Trauma-

bearbetning för småbarn

CPP, Child Parent Psychotherapy 0-6år


För småbarn är ett trauma kanske till en början inte något som vi vuxna tänker på.


Trauma kan skapa en för hög stressnivå hos barn som aktiverar anknytningssystemet och påverkar hjärnan negativt. Detta kan leda till försämrad språkutveckling, svårigheter till emotionell reglering och försämrad impulskontroll. Med hjälp av trygga vuxna i sin närhet kan barnet få stöd i att hantera och bearbeta sina tidiga erfarenheter och vända en utveckling i farozonen.


”De var trygga hos mig” 

”De såg inte händelsen”


Det vi vet idag utifrån forskning är att små barn minns traumat och det sätter sig som kroppsbaserade minnen. Det kan få efterverkningar ända upp till tonåren och senare livet om det inte bearbetas. En del vuxna återhämtar sig aldrig efter att ha varit försummade eller utsatta för övergrepp som barn och tar då till droger eller alkohol för att stänga ute eller bedöva smärtan.


Väck den björn som sover!

Våga ta hjälp tidigt då små barn kommer ihåg traumatiska händelser.


Hjälp barnet berätta sin upplevelse av traumat. Barn visar sitt trauma genom lek och sitt beteende, det är upp till oss vuxna att lyssna på deras berättelse.

Som förälder är du viktigast för barnets återhämtning av traumat. Tillsammans kan vi hjälpa barnet bearbeta sina tidigare upplevelser genom leken.


Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd

Små barn och Trauma

Jag är utbildad inom och arbetar med de yngre barnens upplevelser av trauma. För att barn ska få komma till mig och prata om sin upplevelse behöver båda vårdnadshavare godkänna detta.

Terapi, Psykoterapi, Familjeterapi, Samtalsterapi, Samtalsterapeut, Familjeterapeut, Föräldra- barnterapi, CPP, Child Parent Psychotherapy, Traumabehandling, Trauma, barn, småbarn, små barn, Lekterapi, Uppsala, Uppland, Mälardalen, Dalarna, Gävle, Gävleborg, Västmanland, Västerås, Mellansverige, Knivsta, Familjesamtal, Terapeut, Parterapi, Stödsamtal, Familjestöd, Psykoterapeut, Samtal, Familjesamtal, Parsamtal, Stress, Stresshantering, Utbränd, Utmattningssyndrom, Utmattningsdepression, Depression, Ångest, Oro, Krissamtal, Kris, Självkänsla, Relationsproblem, Relationsproblematik, Anknytning, Anknytningsmönster, Anknytningstrauma, Fobi, Fobier, Barn, Sömnbesvär, ADHD, ADD, Autism, Stöd